• فهرست مراکز
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتکد دوبعدی
   1پزشکی قانونی شهرستان نورآبادلرستان / نورآبادکد مرکز: 915مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان لرستانمسئول مرکز: دکترکیقباد پایخانآدرس: آدرس: نورآباد ، خ هلال احمر ساختمان دادگستری طبقه همکفکد پستی: 6831667315تلفن: 32722583 - 066نمابر: 32722583پزشکی قانونی شهرستان نورآباد
   2پزشکی قانونی شهرستان کوهدشتلرستان / کوهدشتکد مرکز: 910مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان لرستانمسئول مرکز: دکتر اردشیرسوریآدرس: آدرس: کوهدشت، کمر بندی باهنر روبروی مسجد امام حسین (ع)تلفن: 43236408 - 066نمابر: 43236408پزشکی قانونی شهرستان کوهدشت
   3پزشکی قانونی شهرستان دورودلرستان / دورودکد مرکز: 904مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان لرستانمسئول مرکز: دکترمهدی علیزاده مهاجر آدرس: آدرس: دورود ، میدان ابوالفضل دادسرای عمومی و انقلابکد پستی: 6881416951تلفن: 43236408 - 066نمابر: 43236408پزشکی قانونی شهرستان دورود
   4پزشکی قانونی شهرستان بروجردلرستان / بروجردکد مرکز: 897مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان لرستانمسئول مرکز: دکترسید فخرالسادات موسویآدرس: آدرس: بروجرد، میدان صفا خیابان صفاکوچه کاوند، پشت مسجد امام الجوادتلفن: 42607571 - 066نمابر: 42607572پزشکی قانونی شهرستان بروجرد
   5پزشکی قانونی شهرستان الشترلرستان / الشترکد مرکز: 895مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان لرستانمسئول مرکز: دکتر عزت اله حاتمیآدرس: آدرس: الشتر ، دادگستری شهرستان الشترتلفن: 32529687 - 066نمابر: 32529687پزشکی قانونی شهرستان الشتر
   6پزشکی قانونی شهرستان ازنالرستان / ازناکد مرکز: 893مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان لرستانمسئول مرکز: دکترحمید رضاآقاییآدرس: آدرس: ازنا، بلوار ولیعصر میدان آزادگان جنب اداره اسناد دادگستریکد پستی: 6871655866پزشکی قانونی شهرستان ازنا
   7پزشکی قانونی شهرستان پل دخترلرستان / پل دخترکد مرکز: 54مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان لرستانمسئول مرکز: دکتر فریدون فرمانیآدرس: آدرس: پلدختر، مجتمع شورای حل اختلاف پلدخترپزشکی قانونی شهرستان پل دختر
   8پزشکی قانونی شهرستان خرم آبادلرستان / خرم آبادکد مرکز: 48مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان لرستانمسئول مرکز: دکتر احمد علی شکیبایی فردآدرس: آدرس: خرم آباد ، نبش میدان بهشت رضا مرکز صدور جواز دفن پزشکی قانونیتلفن: 33439250 - 066نمابر: 33439250پزشکی قانونی شهرستان خرم آباد
   9مرکز پزشکی قانونی استان لرستانلرستان / خرم آبادکد مرکز: 27مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان لرستانمسئول مرکز: مدیرکل: دکتر حمیدرضا نظیفیآدرس: آدرس: خرم آباد،انتهای خیابان رازی بالاتر از 60 متری ، بلوار مهارت، نبش خایدالو 14کد پستی: 6814986576تلفن: 33215165 - 066نمابر: 33215165پست الکترونیک: lr@lmo.irمرکز پزشکی قانونی استان لرستان
  • شعب و نمایندگی ها
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :

   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
  • طبقه بندی مراکز